Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Yazı İşleri Birimi, Personel İşleri Birimi, Satınalma ve İhale Birimi, Tahakkuk Birimi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi, Kısmi Zamanlı Öğrenci Birimi ile Öğrenci Yurt ve Burs İşleri Birimi olmak üzere 7 birim ile hizmet vermektedir.

Yazı İşleri Bİrimi:

Başkanlığımız ile ilgili kurum içi ve kurum dışı tüm resmi yazışmaların ve şahsi müracatların kaydını tutmak, gerekli yazışmaları yapmak, bu işlemlerle ilgili her tür belgenin arşivlenmesini sağlamak, birim içi ve birimler arası evrak akışını sağlamaktır.

Personel İşleri Birimi:

Başkanlığımız bünyesinde görev yapan personellerin özlük işlerini mevcut düzenlemeler çerçevesinde zamanında gerçekleştirmek. Personellerin intibak, atama, naklen tayin, görevlendirme, emeklilik, terfi, izin takipleri, sağlık raporu ve benzeri işlemleri yürütmektedir.

Satınalma ve İhale Birimi:

Başkanllığımız hizmetlerinin yerine getirilmesinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması temel ilkelerine uyarak, sorumluluk alanlarımızdaki tüm ihtiyaçlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde satınalma işlemlerini yapmaktadır.

Birimin yaptığı satınalma ve ihalelerin gerekli evrak takiplerini yaparak arşivlenmesini ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

Alınan malzemelerin istenilen şartlara uygunluğunu takip etmektir.

Tahakkuk Birimi:

Başkanlığımızda görevli memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaşı, mesai, sosyal yardımlar, yolluk, Sgk primleri vb özlük hakkı ödeme iş ve işlemlerini koordine edip ödemelerin yasal süresinde yapılmasını sağlar. Öğrencilerin sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yollukları ile görev avanslarına ilişkin giderlerin ödeme işlemlerini yapar.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi:

Başkanlığımızca edinilen taşınırların giriş ve çııkışına ilişkin kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenler.

Başkanlığımızca edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Birimi:

Eğitim-Öğretim yılı başlangıcından itibaren Üniversitemiz birimlerinde çalışacak Kısmi Zamanlı Öğrencilerin kontenjan sayılarının belirlenmesi, çalışacak öğrencilerin sigorta işe giriş ve işten çıkış bildirggesi işlemlerinin yapılması, çalışan öğrencilerin aylık maaş bordrolarının düzenlenmesi, sigorta, aylık prim ve hizmet belgelerinin sigortaya bildirimlerinin yapılması, birimlerle şubemizin ilgili olduğu konularla alakalı uygun görülen yerlerle gereken yazışmaların yapılması işlemlerini yürüten birimdir.

Öğrenci Yurt ve Burs İşleri Birimi:

07.07.2011 tarihli 6111 sayılı Kanun'un 172-2547 sayılı Kanun'un 46. maddesinin j bendi gereğince Üniversitemiz yemek bursu ve 03.03.2004 tarihli 5102 sayılı Kanun gereği KYK bursu işlemleri yürütülmektedir.

Yemek Bursu; Üniversitemiz öğrencilerine verilecek olan burs sayısının her yıl Üniversitemizin Yönetim Kurulunda belirlenmesinin ardından Üniversitemiz web sayfasında yayınlanarak duyurusu yapılır. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler başvurularını gerçekleştirirler. Bu süreç her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır.